Foto: Nokia

Foto: Nokia

Kriminalitet og gjenvinning

Selv om mange land i verden har innført forbud mot eksport eller import av elektronisk søppel, viser flere studier at det foregår storstilt smugling av elektronisk avfall. Resultatet er uforsvarlig dumping og forbrenning av elektronisk avfall i områder av verden hvor lokale myndigheter ikke har evne til å stanse aktiviteten.

Årsaken til dumpingen av elektronisk avfall i mer ressurssvake regioner er todelt. For det første inneholder elektronisk avfall miljøgifter, noe som innebærer at forsvarlig behandling av avfallet er kostbart. Det blir derfor billigere å smugle ut avfallet enn å bekoste en slik behandling i et høykostland. Samtidig betyr metallverdiene at kriminelle kan tjene penger på å motta slikt avfall.

Verdifulle metaller

Den andre årsaken er de verdifulle metallene som fins i elektronisk avfall. Ett tonn kretskort, som blant annet fins i mobiltelefoner, inneholder like mye gull som 110 tonn gullmalm, ifølge GSMA Association. Smuglingen av avfall som blir beskrevet ovenfor drives derfor også av et ønske om å utvinne de verdifulle metallene for så å dumpe miljøgiftene etterpå. Dette er svært helsefarlig for de menneskene som arbeider med demontering av utstyret. Det er veldokumentert at mennesker uten sikkerhetsutstyr, deriblant også barn og gravide, smelter kretskort over åpne flammer for å få skilt ut komponentene som inneholder edle metaller. Dette gir innånding av giftig tinndamp, og det er også påvist tungmetallforgiftning i naturen og befolkningen i slike områder.

70 % havner i Kina

Regioner i Kina og Afrika er spesielt utsatt for denne virksomheten. En rapport fra UNEP (2007) anslår at hele 70 prosent av verdens elektroniske søppel ender opp i Kina, til tross for at myndighetene har forbudt import av elektronisk søppel.

Selv om Norge er verdensledende på forsvarlig gjenvinning av elektronisk søppel, gjenvinningen er betalt i forkant og gjenvinningsfirmaene blir kontrollert av Klima-og forurensningsdirektoratet, så kan man ikke utelukke at også elektronisk avfall fra Norge havner i dette kriminelle kretsløpet. Det stjeles mye elektronisk avfall fra innsamlingspunkter i Norge, og Tolldirektoratet avslører stadig smugling av gammelt elektronisk utstyr ut av landet. Noe av dette utstyret er nok tenkt å gå til gjenbruk i andre land, men smuglingen er like fullt ulovlig. For selv utstyr med en begrenset gjenbruksverdi vil rask kunne bli rent miljøfarlig avfall som ikke under noen omstendighet bør komme utenfor Norges grenser.

Gjenbruk kan være dekke for søppelsmugling

Avgrensningen mellom søppelsmugling og eksport for gjenbruk er krevende, for gjenbruk kan være et fint miljøtiltak. Å gi det elektroniske utstyret et så langt livsløp som mulig er prinsipielt positivt. Men faren er likevel stor for at gammelt men funksjonelt utstyr raskt blir miljøsøppel. Eksport av brukt, men fungerende elektronisk utstyr er ikke omfattet av Baselkonvensjonen, men temaet får stadig mer oppmerksomhet fordi det brukes som et smutthull for søppelsmugling.

Det britiske Environment Agency vedtok i januar 2011 å rettsforfølge ett av de større eksemplene på slik eksport som er avdekket, og saken følges med interesse fra Greenpeace og andre interesseorganisasjoner, som håper på støre oppmerksomhet rundt slik aktivitet.