Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Mobilbruk og helserisiko

Den helserisikoen mobilbrukerne frykter mest er konsekvensene av mobilstråling. Når mobiltelefoner brukes kommuniserer de med nærmeste mobilmast ved hjelp av elektromagnetisk stråling. Jo lenger unna man er mobilmasten, jo høyere effekt må mobilen ha for å kommunisere med masten. Dette skal ikke innebære noen helserisiko, konkluderer Statens strålevern.

De fleste holder mobilen opp mot øret når de snakker, og hovedbekymringen tilknyttet mobilbruk og helserisiko er faren for at mobilstråling fra utstrakt mobilbruk kan skade hjernen. Enkelte er svært bekymret, og henviser til at man kan føle seg varm i hodet etter en lang mobilsamtale. Andre viser til at vi i mange tiår har vært tett omkranset av utstyr som gir fra seg elektromagnetisk stråling, og at det ikke har gitt påviselige skader på befolkningen.

Statens Ståleverns anbefaling

Folkehelseinstituttet avsluttet i 2012 en bred studie av tilgjengelig forskning på konsekvenser av mobilstråling, og konkluderer at "det er ikke vitenskapelig grunnlag for at svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader". 

Gruppen har også vurdert de offisielle strålingsrådene i Norge, og konkluderer at siden det ikke er avdekket usikkerheter i helserisikovurderingen som gir grunnlag for å ta i bruk føre-vár-prinsippet, er det nok å utvise generell forsiktighet.

Rapporten har derfor ikke gitt noen endring i strålingsrådene fra Statens strålevern, som er:

"På basis av dagens kunnskap og anbefalte retningslinjer antar man at bruk av mobiltelefoner og andre trådløse telefoner ikke innebærer noen risiko for helseskade. Men det kan ikke helt utelukkes at svake radiofrekvente felt fra mobiltelefonen kan ha negative helseeffekter."

De råder alle som er bekymret over strålingen til å bruker øreplugg eller headset, slik at mobiltelefonen ikke holdes opp mot hodet. De anbefaler også bruk at man erstatter samtaler med tekstmeldinger og at man sørger for å ha god mobildekning.

Siden dagens utstrakte bruk av mobiltelefoner er relativt ny, så er det ennå ukjent om det skulle kunne dukke opp effekter etter en livstids bruk av slikt utstyr. Det ventes derfor mer forskning på området også i årene fremover. WHO har også i en oppsummering av eksisterende forskning fra 2011 konkludert at mobilstråling muligens kan være kreftfremkallende, og at det trengs mer forskning på området. 

SAR

Det har blitt utviklet en måleenhet for mobilstråling, og produsentene arbeider for å senke strålingen til sine mobiler ut fra et "føre var"-prinsipp.

Måleenheten for mobilstråling kalles SAR, som måler andelen av energi som opptas i kroppen når den utsettes til et elektromagnetisk felt skapt av radiostråling. Det måles i watt per kilo, W/kg, og oppgis typisk for 10 gram kroppsvev. Målingen angir maksvolumenergi som er målt i forhold til andelen kroppsvev.

ICNIRP (den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling) anbefaler at SAR-verdien for mobilbrukere med mobilen ved øret ikke bør overstige 0,02 watt, gitt som en gjennomsnittsverdi over 10 gram vev og målt over en periode på 6 minutter. Det betyr en anbefalt grense på 2 W/kg. Dette er satt med stor sikkerhetsmargin, og skal ikke gi betydelig temperaturstigning.