Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Råvarer: hva kan du gjøre?

Flere faktorer påvirker mobilprodusentenes råvareforbruk. Det kan være råvarekostnad, designvalg, regulering og teknologikrav. Men det kanskje aller viktigste er mobilprodusentenes omdømme hos kundene. Hvis forbrukerne velger å boikotte mobiler med visse råvarer vil det presse frem alternativer.

Bruk forbrukermakten!

Oppmerksomhet hos forbrukerne har vist seg som det viktigste verktøyet for å endre aktørers prioriteringer i en mer etisk retning. Lovkrav er som regel lokale, mens mobilprodusentenes marked er globalt. Derved kan oppmerksomhet i ett land faktisk påvirke praksis i et annet.

Tiltak som synliggjør kritikkverdige forhold bidrar derfor også til å endre dem, siden synlighet samtidig innebærer at forbrukere blir klar over eksisterende problemer. Synlighet kan derfor ramme produsenters omdømme, noe produsentene tar svært seriøst. Et skadet omdømme kan få store utslag på salgstallene.

Spør produsentene

En måte å påvirke råvarebruken i mobiltelefoner på er derfor å spørre etter informasjon der man kjøper mobil. Jo mer kundene bryr seg om en problemstilling, jo høyere vil den bli prioritert hos mobilprodusenten. Hvis forbrukerne i tillegg velger å kjøpe den mobilen med best etisk livsløp – selv om den viser seg å være dyrere enn alternativet –så er påvirkningseffekten større.

Lever mobilen til gjenvinning

Med dagens råvarepriser inneholder en vanlig mobil faktisk omlag 10 kroner i verdifulle metaller. Å levere mobilen til forsvarlig gjenvinning hvor disse metallene blir tatt vare på er derfor et tiltak som faktisk monner, og som vil innebære at mobilbrukerne ikke legger beslag på større andeler edelmetaller enn nødvendig. Hvis gjenvinning av mobiler blir mer utbredt verden over vil det kunne påvirke råvareprisene og derigjennom kriminaliteten og konfliktene tilknyttet metallene.

Til sist kan forbrukerne også bidra til påvirkning ved å støtte organisasjoner eller søke å påvirke myndighetene eller politikerne. Det eksisterer også flere organisasjoner som engasjerer seg for å bedre forholdene rundt de problemstillingene som knyttes til mobilens råvarebehov.

"Blodmineraler" i DR Kongo

Det fins to ulike strategier for å bidra til en bedring av situasjonen i DR Kongo. En del aktører ønsker at de omstridte metallene bør fases ut av mobilene, noe som vil senke verdien på mineralene metallene utvinnes fra. USAs myndigheter krever deklarering for å minske bruken. Mobilprodusenter arbeider med å finne alternative stoffer.

Humanitære organisasjoner ønsker ikke dette. De ser i større grad på mineralene som en mulig ressurs for DR Kongo, og ønsker en bedre regulert gruvedrift uten kriminalitet, slik at verdiene vil komme befolkningen til gode.

Les også